algemene voorwaarden

1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

1 FlyboardforU: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: FlyboardforU gevestigd aan de Dorpstienden 12c te (3253 AS) Ouddorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64841480;
2 Overeenkomst: de overeenkomst tussen FlyboardforU en de klant;
3 Klant: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met FlyboardforU;
4 Website: de website www.flyboardforu.nl van FlyboardforU waar de klant een reservering kan plaatsen bij FlyboardforU.

 

2 Algemeen

1 De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen FlyboardforU en de klant.
2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
3 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
4 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door FlyboardforU vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 

3 Aanbod

1 FlyboardforU biedt clinics aan in diverse extreme watersport activiteiten o.a. Flyboarden, Seabreacher Experience, waterscooter ride etc.
2 Het aanbod van FlyboardforU is vrijblijvend.
3 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
4 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod en/of op de website binden FlyboardforU niet.

 

4 Website

1 FlyboardforU garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
2 FlyboardforU is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

 

5 Prijzen

1 Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.
2 FlyboardforU heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

 

6 Reserveren via de website

1 Indien de klant via de website reserveert, dan gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden van FlyboardforU.
2 Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt FlyboardforU de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. Zolang de klant de bevestigings e-mail niet heeft ontvangen, kan hij de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de klant geen bevestigings e-mail van FlyboardforU heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met FlyboardforU.
3 Het herroepingsrecht is op de overeenkomst die via de website tot stand komt niet van toepassing, aangezien er sprake is van één van de wettelijke uitzonderingen, namelijk de levering van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding waarbij een bepaald tijdstip is overeengekomen.


7 Betaling

1 Indien de klant een reservering heeft geplaatst, dan geschiedt betaling voor deelname aan de clinic/experience via bankoverschrijving naar NL28 RABO 0308 2907 71 t.n.v. Bodyprint Nederland, of per pin/contant voorafgaand aan de clinic/experience.

 

Uitvoering van de overeenkomst

1 FlyboardforU is gehouden haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen en met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Het resultaat is mede afhankelijk van de inspanning van de klant.
2 FlyboardforU heeft het recht, zonder de klant daarvan vooraf in kennis te stellen, de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren.

 

9 Verplaatsen van de reservering door FlyboardforU

1 FlyboardforU behoudt zich het recht voor om ingeval van overmacht de datum en/of aanvangstijd en/of plaats van de clinic/experience te wijzigen.
2 De klant wordt zo spoedig mogelijk van de wijzigingen genoemd in artikel 9.1 telefonisch of via de e-mail in kennis gesteld.
3 In het geval dat de datum en/of aanvangstijd en/of plaats van de clinic/experience wordt gewijzigd, dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Maakt de klant gebruik van zijn recht om de overeenkomst te ontbinden, dan worden de kosten voor de deelname aan de clinic/experience binnen 14 dagen na de ontbinding aan de klant terugbetaald.

 

10 De clinic/experience

1 FlyboardforU is bevoegd de klant die zich tijdens de theoriesessie of tijdens de clinic/experience misdraagt, die de (veiligheids)instructies van FlyboardforU niet opvolgt of die oneigenlijk gebruik maakt van de terbeschikkinggestelde zaken de verdere toegang tot de theoriesessie te ontzeggen of de deelname aan de clinic/experience voortijdig te beëindigen. De vergoeding voor de clinic/experience blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van FlyboardforU op vergoeding van eventuele schade.
2 Het gebruik van een zwem-/reddingsvest tijdens de clinic/experience is verplicht.
3 Het Flyboard, de wetsuit, het zwem/reddingsvest en de helm worden door FlyboardforU aan de klant ter beschikking gesteld. De klant dient zorgvuldig om te gaan met de terbeschikkinggestelde zaken. Schade toegebracht aan de terbeschikkinggestelde zaken veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de klant, worden aan de klant in rekening gebracht. Het is de klant niet toegestaan wijzigingen aan de ter terbeschikkinggestelde zaken aan te brengen. Na de clinic/experience dient de klant alle terbeschikkinggestelde zaken onverwijld en onbeschadigd aan FlyboardforU te retourneren.
4 De klant is verplicht gedurende de clinic/experience de aanwijzingen en (veiligheids)instructies van FlyboardforU op te volgen.
5 Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de clinic/experience is ten strengste verboden.
6 Het is niet toegestaan te roken op de locatie waar de theoriesessie plaatsvindt.
7 Tijdens de theoriesessie dient de klant niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, (sms)berichten of e-mailberichten, tenzij de klant daarvoor van FlyboardforU toestemming heeft gekregen.
8 De klant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf, aan FlyboardforU of aan derden tijdens de clinic/experience.
9 Indien de klant zich niet geschikt acht voor de activiteit, dan dient de klant dat direct aan FlyboardforU te melden.
10 Gezondheidsklachten dienen direct door de klant aan FlyboardforU kenbaar gemaakt te worden.
11 De klant is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij in voldoende conditie is om deel te nemen aan de clinic/experience.
12 Het door de klant op het overeengekomen tijdstip niet kan deelnemen aan de clinic/experience, om welke reden dan ook, geeft de klant geen recht op restitutie van het bedrag dat de klant betaald heeft voor de clinic/experience.
13 De clinics/experiences vinden in principe ook bij slecht weer plaats, tenzij FlyboardforU van mening is dat het uitvoeren van de overeenkomst niet zinvol is of gevolgen heeft voor de veiligheid. In een dergelijk geval is artikel 9 van toepassing.

 

11 Aansprakelijkheid

1 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen onjuistheden en/of tikfouten bevatten. FlyboardforU is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten.
2 De werking van de website kan onderbroken worden door bijvoorbeeld een storing of onderhoud. FlyboardforU is niet aansprakelijk voor schade bij een tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.
3 FlyboardforU kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. FlyboardforU zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. FlyboardforU is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
4 FlyboardforU kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12.2;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van (veiligheids)instructies.
5 FlyboardforU is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat FlyboardforU is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6 FlyboardforU is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
7 FlyboardforU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de klant die verband houdt met de clinic/experience. De clinic/experience is geheel voor risico van de klant.
8 FlyboardforU kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de klant op het terrein van FlyboardforU, op de locatie waar de theoriesessie wordt gegeven of waar de clinic/experience plaatsvindt.
9 FlyboardforU aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor indirecte- of gevolgschade.
10 Indien FlyboardforU aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van FlyboardforU beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van FlyboardforU gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van FlyboardforU beperkt tot het bedrag dat de klant aan FlyboardforU betaald heeft voor de clinic/experience.
11 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van FlyboardforU of haar ondergeschikten.
 

12 Overmacht

1 FlyboardforU is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
2 Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, verkeersstoring, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop FlyboardforU geen (beslissende) controle kan uitoefenen.


13 Diversen

1 FlyboardforU heeft voor de verwerking van uw persoongegevens, overeenkomstig met de wet AVG een privacy verklaring opgesteld.
2 Tijdens een clinic/experience kan beeldmateriaal t.b.v. website, social media e.d. gemaakt worden, deze worden alleen gebruikt met schriftelijke toestemming van de gefotograffeerde.

 

14 Klantenservice en klachten

1 Voor vragen over de reservering of voor het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met FlyboardforU. FlyboardforU is bereikbaar via het algemene e-mailadres of via het telefoonnummer 06-52675867.
2 Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de klant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
3 Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
4 Klachten worden door FlyboardforU in ieder geval binnen 30 dagen afgehandeld.

 

15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2 Alle geschillen tussen de klant en FlyboardforU zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar FlyboardforU gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat FlyboardforU zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.